ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene voorwaarden Detox your life december 2023

Definities

·       Detox your life: Detox your life, gevestigd te Kerk-Avezaath onder KvK nr. 91292441 op naam van Anneke Advies.

·       Opdrachtgever: degene met wie Detox your life een overeenkomst is aangegaan.

·       Klant: een consument die tevens een individu is en die als privé persoon handelt en een traject, cursus of en/of retreat volgt bij Detox your life.

·       Partijen: Detox your life en opdrachtgever/klant samen.

·       Cursus: online modules, losse masterclasses, groepscoachingstrajecten, een- of meerdaagse workshops

·       Traject: individueel behandeltraject van overeengekomen aantal consulten, individuele coaching

·       Retreat: een- of meerdaags arrangement

Artikel 1. Toepasselijkheid en totstandkoming van de overeenkomst

1.       Tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten inzake door Detox your life uit te voeren opdrachten.

2.       De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van klant c.q. opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3.       Wijzigingen, aanvullingen en/of uitbreidingen van de overeenkomst, dan wel bedingen afwijkend van deze algemene voorwaarden zijn voor Detox your life slechts bindend indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

Artikel 2. Prijzen

1.       Alle prijzen die Detox your life hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2.       Alle prijzen die Detox your life hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Detox your life te allen tijde wijzigen.

3.       Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Detox your life niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4.       De klant c.q. opdrachtgever heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5.       Detox your life heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

6.       Voorafgaand aan de ingang ervan zal Detox your life prijsaanpassingen meedelen aan de klant c.q. opdrachtgever.

7.       De klant c.q. opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met Detox your life op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Artikel 3. Offertes en totstandkoming van de Overeenkomst

1.       Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door opdrachtgever is gegeven. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.

2.       De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig, tenzij anders is aangegeven. Opdrachtnemer is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.

3.       De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

4.       Als de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is opdrachtnemer er niet aan gebonden. De opdracht komt dan niet volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.

5.       Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6.       Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

4a: Aanmelding en inschrijving voor cursussen en retreats van Detox your life

1.       Via de website van Detox your life kun je je inschrijven voor een cursus en/of retreat.

2.       Door de aanmelding verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor de cursus en/of retreat.

3.       De aanmelding wordt geacht te zijn aanvaard nadat Detox your life de inschrijving schriftelijk aan de klant heeft bevestigd. De bevestiging geldt als bewijs van inschrijving.

4.       Na (aan)betaling van het bedrag  heb je toegang tot deelname aan de desbetreffende cursus en/of retreat.

5.       Het restantbedrag dient 30 dagen voor aanvang van de cursus/retreat te zijn ontvangen.

6.       De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.
Bij retreats: inschrijvingen en kamer wensen worden in behandeling genomen op volgorde van de binnenkomst van de (aan)betaling.

7.       Aan de deelname van een cursus en/of retreat kunnen nadere specifieke voorwaarden verbonden zijn zoals ingangsniveau, vooropleiding, intake etc.

8.       Detox your life behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren. Dit kan zijn vóór inschrijving van een cursus en/of retreat, maar als daar aanleiding voor is ook bij aanvang of tijdens de duur van de cursus en/of retreat.

9.       Bij onvoldoende deelname behoudt Detox your life zich het recht voor de cursus en/of retreat te annuleren. Zij informeert deelnemers hierover uiterlijk een week voor aanvang van de cursus/retreat.

10.   Door je aan te melden voor een van onze cursussen of retreats geef je Detox your life toestemming je op de hoogte te houden via de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.

 

Artikel 4b: Aanmelding en inschrijving voor trajecten van Detox your life

1.       Via de website detoxyourlife.eu, een persoonlijk bericht via Instagram, Facebook of anneke@detoxyourlife.eu kun je je inschrijven voor een traject.

2.       Detox your life stelt na een gratis intake een offerte op maat op, waarin de inhoud en duur van het traject is omschreven en het bijbehorende tarief.

3.    Door akkoord op de offerte verklaart de klant zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor het traject.

4.    Na (aan)betaling van het bedrag  heb je toegang tot deelname aan het traject.

5.    Het restantbedrag dient 14 dagen voor aanvang van de start van het traject te zijn ontvangen.

6.    De inschrijving vervalt als niet tijdig aan de (aan)betalingsverplichting wordt voldaan.

7.    Detox your life behoudt zich het recht voor de inschrijving te weigeren. Dit kan zijn vóór inschrijving van een cursus en/of retreat, maar als daar aanleiding voor is ook bij aanvang of tijdens de duur van de cursus en/of retreat.

8.       Detox your life en klant maken afspraken over live coachingssessies. De klant ontvangt een bevestiging van de data en tijdstippen van live coachingsessies.

9.       Afspraken kunnen, mits minimaal 24 uur van tevoren, kosteloos gewijzigd worden via de afsprakenplanner Calendly

10.   Door je aan te melden voor een traject geef je Detox your life toestemming je op de hoogte te houden via de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is op ieder moment mogelijk.

 

Artikel 4c Aanmelding en inschrijving massage

1.       Via de website detoxyourlife.eu, via de afsprakenplanner Calendly, een persoonlijk bericht via Instagram, Facebook of anneke@detoxyourlife.eu kun je een massage boeken.

2.       Door de boeken van een massage de klant zich akkoord met deze voorwaarden en het op dat moment gehanteerde tarief voor de behandeling.

3.       Het bedrag voor de massage kan vooraf of binnen 14 dagen na de behandeling voldaan worden. Indien gewenst ontvangt u een kwitantie. Deze  krijgt u normaal gesproken binnen een week via de e-mail.

4.       Betalingen dienen binnen 14 dagen te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling kunnen de wettelijke rente en administratiekosten in rekening worden gebracht. Mocht betaling uitblijven dan zal een incassobureau worden ingeschakeld. Extra gemaakte kosten zullen altijd aan de client worden doorberekend.

 

Artikel 5a Annuleringsvoorwaarden cursussen

1.       Voor iedere klant geldt een bedenktermijn van 14 dagen, na inschrijving. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

2.       Bij annulering tot 4 weken voor aanvang krijg je het volledige cursusbedrag retour, minus € 50,00 administratiekosten. – Tot 2 weken voor aanvang van de cursus krijg je 50% van het cursusbedrag retour, minus € 50,00 administratiekosten. – Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.

3.       Annuleren van de cursus kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een bevestiging hebt ontvangen van Detox your life.

4.       Bij annulering van de cursus door Detox your life wordt het reeds betaalde cursusgeld volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

5.       In overleg kan je tot 4 weken voor aanvang de cursus kosteloos wijzigen naar een andere datum; indien plaats beschikbaar. De cursus kan daarna dan niet meer kosteloos geannuleerd worden.

 

Artikel 5b Annuleringsvoorwaarden retreats

1.       Bij annulering van de inschrijving tot 8 weken voor het retreat krijg je 85% retour van de reissom; – van 8 weken tot 6 weken voor vertrek krijg je 70% retour van de reissom; – van 6 weken tot 4 weken voor vertrek krijg je 50% retour van de reissom; – van 4 weken tot 2 weken voor vertrek 30% van de reissom; -Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van het retreat ben je 100% van de reissom verschuldigd.

2.       Annuleren van een retreat kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een bevestiging hebt ontvangen van Detox your life.
Bij annulering van het retreat door Detox your life wordt de reeds betaalde reissom volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

3.       De inschrijving is wel overdraagbaar op een ander, onder voorwaarde dat een volledig ingevuld inschrijfformulier wordt ingezonden met vermelding van de overdracht. Tussentijdse absentie of beëindiging van het arrangement door de inschrijver geeft geen recht op enige restitutie.

4.       Detox your life adviseert de inschrijver een eigen annuleringsverzekering af te sluiten.

 

Artikel 5c. Annuleringsvoorwaarden trajecten

1.       Voor iedere klant geldt een bedenktermijn van 14 dagen, na inschrijving. Hierna treden de annuleringsvoorwaarden in werking.

2.       Bij annulering tot 4 weken voor aanvang krijg je het volledige trajectbedrag retour, minus € 50,00 administratiekosten. – Tot 2 weken voor aanvang van het traject krijg je 50% van het cursusbedrag retour, minus € 50,00 administratiekosten. – Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de cursus is de deelnemer 100% van het cursusgeld verschuldigd.

3.       Annuleren van het traject kan alleen schriftelijk of per email. En is geannuleerd als je een bevestiging hebt ontvangen van Detox your life.

4.       Bij annulering van het traject door Detox your life wordt het reeds betaalde bedrag volledig en zo spoedig mogelijk gerestitueerd.

5.       Een afspraak kan schriftelijk per mail of WhatsApp bericht kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak.

6.       Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur wordt er €45,- annuleringskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eerste afspraak.

7.       Indien u de afspraak mist dan geldt dit als no-show. Bij een no-show wordt er €55,00 in rekening gebracht. 

8.       Indien u te laat op een afspraak verschijnt wordt de behandeling aangepast aan de resterende tijd. U dient wel het volledige bedrag van de behandeling te voldoen.

 

Artikel 5d Annuleringsvoorwaarden massages

1.       Een afspraak kan schriftelijk per mail of WhatsApp bericht kosteloos geannuleerd worden tot 24 uur voor de afspraak.

2.       Bij annulering van een afspraak binnen 24 uur wordt er €45,- annuleringskosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor de eerste afspraak.

3.       Indien u de afspraak mist dan geldt dit als no-show. Bij een no-show wordt er €55,00 in rekening gebracht. 

4.       Indien u te laat op een afspraak verschijnt wordt de behandeling aangepast aan de resterende tijd. U dient wel het volledige bedrag van de behandeling te voldoen.

 

 

Artikel 6. Tussentijdse opzegging cursus, traject en retreat

1.       Bij tussentijdse beëindiging door de klant wordt er geen geld gerestitueerd.

2.       Bij tussentijdse beëindiging door Detox your life wordt het betaalde geld van de cursus of het traject wel teruggestort.

 

Artikel 7. Traject

1.       Tijdens het traject wordt in de eerste sessie een uitvoeringsplan samen met de klant opgesteld. Dit plan zal worden opgenomen in uw dossier. Een traject kan bestaan uit adviezen op het gebied van voeding en leefstijl, inzetten van supplementen en hands-on behandelingen.

2.       Tijdens iedere sessie vindt evaluatie plaats. Indien nodig kan Detox your life in overleg met de klant het uitvoeringsplan aanpassen. Deze ontwikkelingen worden opgenomen in uw dossier.

3.       De sessies duren 30/60/90 minuten en vinden met een zekere regelmaat plaats, zodat er een doorgaand proces kan ontstaan.

4.       De klant kan zonder verwijzing van een arts of specialist bij Detox your life terecht. Echter indien aanvullende informatie is vereist, kan Detox your life contact opnemen met uw huisarts, ARBO-arts of andere specialist. Dit gaat altijd in samenspraak en overleg met de client en u ondertekent in de behandelovereenkomst voor deze overdracht. Wanneer andersoortige behandeling gewenst is, zal Detox your life de klant doorverwijzen naar een andere zorginstelling of specialist.

5.       Op het moment dat de zorgverlener ziek is, vindt er geen vervanging plaats. De behandeling gaat dan niet door en de klant wordt naar een andere datum/tijd verplaatst.

6.       In geval van langdurige ziekte van de zorgverlener wordt in overleg met de klant vervanging geregeld, of wordt de behandeling stopgezet.

7.       Klant blijft ten alle tijden zelf verantwoordelijk het toepassen en uitvoeren van de adviezen in het behandelplan.

8.       Bij twijfel over klachten en de behandeling hiervoor bij Detox your life, consulteert de klant eerst zijn of haar huisarts of specialist.

9.       Bij aanhoudende klachten raadpleegt klant huisarts of specialist op zowel eigen initiatief of doorverwijzing van Deotx your life.

Artikel 8. Dossiervoering trajecten

1.       Detox your life is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden door de zorgverlener reproduceerbaar gerapporteerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages en evaluatieverslagen op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener, 20 jaar na afronding van het proces van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

2.       De zorgverlener heeft een geheimhoudingsplicht en gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw dossier. Informatie wordt alléén met uw toestemming opgevraagd en/of verstrekt aan andere hulpverleners, familie, werkgever of andere betrokkenen.

3.       Zaken als het recht op informatie, omgang in het kader van privacy en toestemming voor de behandeling, zijn vastgelegd in de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Deze is / zijn op te vragen bij de zorgverlener.

 

Artikel 9. Massage

1.       De massage is gericht op ontspanning en het verminderen van disbalans.

2.       De praktijk werkt volgens strikte hygiëne-regels. Wij verzoeken u voor de behandeling te douchen.

3.       De massagebehandelingen zijn niet medisch. Detox your life stelt geen diagnose.

4.       Als sprake is van een contra-indicatie kunt u niet gemasseerd kunt worden. In dat geval wordt de massage naar een ander moment verplaatst, mits dit minimaal 24 uur van tevoren is aangegeven.

5.       Bij twijfel, neem minimaal 24 uur van te voren contact op over eventuele contra-indicaties.

6.       Detox your life is niet aansprakelijk voor de gevolgen van niet genoemde blessures/ziekten tijdens of na de massage.

7.       Als de klant onder doktersbehandeling is dan dient de klant vooraf te overleggen met de behandelend arts of ze een massage mag ontvangen. 

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1.       De klant is zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens een cursus, retreat, traject en/of massage. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geld ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens et cetera.

2.       Detox your life is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële, noch voor directe of indirecte schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan Detox your life.

3.       Detox your life heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Anneke Ayurveda tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die zijn veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Anneke Ayurveda is nimmer aansprakelijk voor het deel van de schade dat het door de verzekeraar ter zake uitgekeerde bedrag te boven gaat. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de verzekeraar. Detox your life is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering welke is afgesloten bij Balens, die dekkend is voor de WKKGZ. 7

4.       Met klachten over verleende dienst, neem de client contact op met Detox your life, wanneer client en Detox your life er niet uitkomen, kan er een klacht ingediend worden bij de ANVAG.

 

Artikel 11. Klachtenregeling

1.       In het geval van een klacht is het eerste doel om uw onvrede met Detox your life te bespreken en te kijken of we er samen uit kunnen komen. Klachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk (anneke@detoxyourlife.eu) worden ingediend.

2.       Na ontvangst wordt de klacht zo snel mogelijk, binnen 2 weken, met u besproken en gekeken naar oplossingen of verdere stappen. Mocht dit om welke reden dan ook niet mogelijk zijn, dan wordt u hierover geïnformeerd door Detox your life.

3.       Na afhandelen van de klachtenprocedure ontvangt u een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure. Alles zal schriftelijk worden vastgelegd. Er zal zorgvuldig worden omgegaan met de verkregen informatie.

 

Artikel 12. Vervaltermijn

1.       Elk recht van de klant op schadevergoeding van Detox your life vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 13. Recht op ontbinding

1.       De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Detox your life toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2.       Is de nakoming van de verplichtingen door Detox your life niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Detox your life in verzuim is.

3.       Detox your life heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel Detox your life kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

 

Artikel 14. Overmacht

1.       In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Detox your life in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Detox your life kan worden toegerekend in een van de wil van Detox your life onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijk­heid niet van Detox your life kan worden verlangd.

2.       Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computer­virussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3.       Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Detox your life 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Detox your life er weer aan kan voldoen.

4.       Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5.       Detox your life is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

 

Artikel 15. AVG

1.       Detox your life houdt persoonsgegevens bij van klanten en is op basis daarvan onderhevig aan de AVG. Meer informatie daarover (zoals de privacyverklaring) kun je lezen op de website van Detox your life.

 

Artikel 16. Aansprakelijkheid

Detox your life is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien Detox your life aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

Detox your life is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

Indien Detox your life aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

 

Artikel 17. Auteursrecht

Alle content, zowel schriftelijk als gesproken, die tijdens de cursussen, retreats en trajecten van Detox your life worden aangeboden zijn auteursrechtelijk beschermt en vallen onder intellectueel eigendom (auteurs-, merk-, modellen-, handelsnaam- of andere rechten van intellectuele eigendom) van Detox your life. De klant verkrijgt slechts een niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de cursus, hert retreat en/of traject noodzakelijk is. Deze content mag niet gebruikt of gekopieerd worden zonder schriftelijke toestemming van Detox your life en uitsluitend gebruikt worden voor het doel waartoe deze aan de deelnemer verstrekt is, deze niet vermenigvuldigen en auteurs-, merk-, model-, handelsnaam en andere aanduidingen, niet wijzigen of verwijderen, op overtreding waarvan een direct opeisbare boete ten behoeve van Detox your life staat van €10.000 per overtreding en €1.000 voor elke dag dat deze voortduurt.

Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.

Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Detox your life waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Artikel 18. Wijziging algemene voorwaarden

1.       Detox your life is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2.       Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3.       Grote inhoudelijke wijzigingen zal detox your life zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4.       Klanten c.q. opdrachtgevers zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

 

Artikel 19. Overgang van rechten

1.       Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Detox your life.

2.       Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

 

Artikel 20. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1.       Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2.       Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Detox your life bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 21. Toepasselijk recht

Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Detox your life is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 

Pin It on Pinterest